2022 SCHEDULE BY FISHING TOPIC

Walleye Fishing School

Walleye Fishing

Check back for schedule in December.

Bass Fishing

Check back for schedule in December.

Kayak Fishing & Kayaking

Check back for schedule in December.

Youth Fishing

Check back for schedule in December.

Marine Electronics, Boat Rigging & Boating

Check back for schedule in December.

Perch

Check back for schedule in December.

General Fishing

Check back for schedule in December.

Hawg Trough

Check back for schedule in December.